Advokat med bred kunskap inom asylrätt

Det är väldigt oroligt ute i världen och väldigt många människor tvingas leva på flykt från sitt hemland. Det kan finnas flera anledningar till att man lämnar sitt hem från första början, till exempel kan det bero på krig eller att man utsatts för fara på grund av sin sexualitet eller religion. Om man kommer till Sverige som flykting kan man ansöka om asyl (skydd). Eftersom att Sverige har skrivit under FN:s flyktingkonvention så ska samtliga ansökningar om asyl prövas individuellt och de som klassas som flyktingar eller alternativt skyddsbehövande ska beviljas uppehållstillstånd.

För att klassas som flykting tittar man på om personen har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av kön, ras, sexuell läggning, tillhörighet till viss samhällsgrupp, nationalitet, religion eller politisk uppfattning. Man kan känna sig förföljd av sin egna stat eller upplever att den inte kan eller vill ge ett fullgott skydd. Man klassas som alternativt skyddsbehövande om man löper risk för dödstraff, kroppsstraff, tortyr, förnedrande eller omänsklig behandling eller om man som civilperson riskerar att skadas på grund av väpnad konflikt. Det finns även människor som kan beviljas uppehållstillstånd trots att de inte faller under de tidigare nämnda kategorierna, det kan till exempel handla om personer med ett mycket allvarligt hälsotillstånd eller personer som har utsatts för människohandel.

Om det skulle framkomma att man har begått grova brott som till exempel krigsbrott eller brott mot mänskligheten nekas man asyl, detsamma gäller om man anses vara ett hot mot rikets säkerhet.

Det är tydligt att det finns många lagar och regler när det kommer till asylrätt, därför är det viktigt att ta hjälp från någon som kan föra ens talan på bästa sätt när man söker asyl. Advokatfirman Ottosson & Pakas har bred kunskap och lång erfarenhet av asylrätt i Göteborg. De har skickliga och engagerade advokater som alltid gör sitt yttersta för att hjälpa sina klienter.